Sunday, March 15, 2009

அறியாமை


Ignorance, originally uploaded by Karthick R.

மகரந்ததிற்கு துணை புரிகின்றேம் என்று...
நன்றியாய் தன் உயிரைத் தேனாய் செடிகள்..

(தாராசுரம் கோவிலில், செடிகளின் அபிவிருத்திக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட சிறு வண்ணத்துப்பூச்சி...)

No comments: